Odpady gruzowe a ochrona ekologii

Prace budowlane, w tym remont, rozbiórka czy też budowanie nowego obiektu budowlanego nierozdzielnie wiążą się z wytwarzaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i pozostałe śmieci. Właściciel nieruchomości, na terenie której są one przechowywane ma ustawowy obowiązek prawidłowego gospodarowania nimi. W rzeczywistości ogranicza się ono do prawidłowego gromadzenia śmieci, a następnie ich wywozu. Poprawna gospodarka odpadami jest niezmiernie istotna dla ochrony flory i fauny oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wskazane dobra, które są chronione przez polskie prawo. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to rzeczy i substancje, które są nieprzydatne dla ich posiadacza. Wśród odpadów wymienia się takie, które stwarzają duże zagrożenie dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane jako niebezpieczne nie mogą być składowane przez posiadacza przez dowolny czas i w którykolwek sposób. Wywóz odpadów tej kategorii musi nastąpić w terminie wyznaczonym w przepisach prawa. W razie niewykonania wspomnianego obowiązku mieszkaniec naraża się na sankcję administracyjnoprawną. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być właściwie przechowywane, co wynika z ich szkodliwego wpływu na przyrodę. Gromadzenie śmieci bezpośrednio na glebie jest karygodne. Prowadzi to do spustoszenia naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to zarazem także zniszczenie zwierzęcych siedlisk, w tym szczególnie owadów i płazów. Ze względu na dobro środowiska powinno się zainwestować w kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest bardzo kosztowny. Odpowiednie przechowywanie śmieci nie czyni zadość obowiązkowi ich usunięcia. Konieczny jest wywóz gruzu we właściwe miejsce. Jeżeli przerasta to możliwości właściciela powinien zlecić wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu bądź prywatnemu.